Tanım

 • Polip terimi nonspesifik bir terim olup histolojik yapısına bakmaksızın intestinal mukoza yüzeyinden lümene doğru herhangi bir çıkıntıyı tarif eder.
 • Polipoid lezyonlar: mukoza ve supmukoza dışından lümeni iten lezyonlara denir.
 • Pseudopolip: mukozal harabiyet sonrası arada kalan mukozanın yüksek durması

Şekil:

 • Pediküllü
 • Sesil
 • Flat
 • Depresif

Büyüklük

 • < 6mm: ufak (diminutif) polip
 • 6-10 mm: orta büyüklükte polip
 • >10 mm: büyük polip

Histolojik natür

Nonneoplastik polipler:

 • Hiperplastik
 • Mukosal
 • İnflamatuvar psödopolipler
 • Supmukozal (Bazıları neoplastik olabilir) ( lipamatos, leomiyoma)
 • Hamartomatöz

Neoplastik polipler

 • Adenomatöz polipler
 • Serratid polipler
  * Hiperplastik polipler
  * Serratid polipozis sendromlar
  * Sesil serratid adenom/polipler ve traditional serrated adenomlar

Adenomatöz Polipler

 • Kolorektal poliplerin 2/3 ünü oluştururlar
 • Displazi içerirler ve kanser gelişimine neden olurlar
 • Kolorektal kanserlerin büyük kısmı adenomlardan oluşurken,adenomların %5’inden azı kansere ilerler.

 • Bu polipler genel nüfusun %5-10 unda bulunurlar.
 • Tubuler adenomlar %75 ini teşkil ederken, villöz adenomlar %10, tübülovillöz adenomlar da %15 ni oluşturur.
 • Yaş ilerledikçe bulunma sıklığı artar ( Majör risk faktörü)
 • Erkeklerde Kadınlardan daha fazladırlar.
 • BMI kolorektal adenomlar için risk faktörüdür (BMI de 5 Unitelik artış kolorektal poliplerde %19 artışa neden olur)
 • Fiziksel aktiviteden yoksun olmak diğer bir risk faktörüdür.

Polip Sıklığı

50 yaş üstü nüfus grubunda yapılan otopsi çalışmalarında:

 • Erkeklerde kolorektal adenom oranı %34-52
 • Kadınlarda kolorektal adenom oranı %29-45

Kolonoskopide saptanan kolorektal adenomların dağılımı

 • Çekum——————–%8
 • Çıkan Kolon————-%9
 • Hepatik Fleksura——%4
 • Transvers Kolon——%10
 • Splenik Fleksura—–%4
 • İnen Kolon————-%14
 • Sigmoid Kolon——-%43
 • Rektum—————-%8

Adenomatöz Polipler

 • Tüm adenomatöz poliplerde displastik değişiklik olur (High-low grade displazi).
 • Poliplerin büyüme trendleri lineer tarzda değildir.
 • Küçük polipler ortalama büyüme hızı 0,5mm/yıl dır.

Tübüler Adenom

 • %70-85
 • Tüm kolonda görülebilir
 • Genellikle saplı, küçük ve düzgün yüzeyli
 • Dimünitif adenomlarda karsinom olasılığı çok düşük ama var.
 • Malignite riski yaklaşık %5

Hangi polipte kanser şüphesi vardır?

 • Bu poliplerin malign potansiyelleri polipin tipi, büyüklüğü ve displazi derecesi başta olmak üzere polip sayısı, hastanın yaşı ve takip süresi ile ilgilidir.
 • Tubuler adenomda bu oran ortalama %5, villöz adenomda %40 ve tübülovillöz adenomda %22 olarak saptanmıştır.

Tübülovillöz Adenomlar

 • % 10 -15
 • Çoğu kez rektumda
 • Orta büyüklükte
 • Malignite riski yaklaşık %20

Villöz Adenomlar

 • % 5
 • > 60 yaş
 • Rektumda sık
 • Büyük, sesil
 • Malignite riski yaklaşık %40

Polipte Kanser İlişkisi

 • Çapı 1cm den küçük poliplerde invazif karsinom bulunma olasılığı %1 kadardır.
 • Poliplerin %65 inin çapı 1cm den küçüktür.
 • Çap büyüdükçe invazif karsinom olasılığı artar.

Polipte Kanser İlişkisi

 • Ortalama 1-2 cm çapta %9.5 iken, 2cm çaptan büyük poliplerde %35 karsinom olasılığı vardır.
 • Çapı 2cm’yi geçen adenomlarda karsinom riski
  1. Villöz              %53
  2. Tübülovillöz   %46
  3. Tubüler           %35
 • Tek polip varken karsinom olasılığı %8.2 iken on polip varlığında bu oran %37ye yükselir.

Klinik

 • Kolonik adenomlar özellikle asemptomatiktirler.
 • 1cm’den büyükleri kanamaya neden olur.
 • Gizli kan + (kronik yüzeyel kanamayı takip eder), mukuslu gayta vardır.
 • Eğer polip rektum veya rektosigmoid bölgede yerleşmişse rektal kanama en sık rastlanılan semptomdur.
 • Büyük villöz adenomlarda nadiren sulu diyare ve hipokalemiye neden olabilir.
 • Rektal polipler tuşe ile fark edilebilir.
 • Rektumun alt kısmına yerleşen bir polip pediküllü ise anüsten dışarı çıkabilir.
 • Buna karşı ağrı çok nadir bir semptomdur.

Tanı

Kolonoskopi: Tanı ve tedavide değerlidir.

Baryumlu Grafi: Özellikle kolonoskopide proksimal kolon görülemediğinde kullanılır.

BT: İntralüminal polipoid lezyonları göstermede kullanılmamakta ancak tümör geliştiğinde yaygınlığı ve metastaz varlığını gösterir.

Kolonoskopi

 • 5 mm den küçük polipleri %27 oranında
 • 6-9 mm polipleri %13 oranında
 • 1 cm boyutlarda poliplerde %6 oranında atlayabilir.

Tanı

 • Neoplastik polipler %20-60 oranında multipldirler ve hastaların bir kısmında karsinomlar da bulunabilir.
 • Bir kez polip bulununca kalın barsağın tamamının muayenesi şarttır.

Tedavi

 • Kanser riski polipektomi sayesinde %76-90 oranında azalmıştır.
 • Kanser riski çapı 1 cm yi geçen poliplerde belirgin olarak artmış olup bunlarda polipektomi yapılmalıdır.
 • Çapı 1cm den küçük poliplerde de karsinom olabilmektedir.
 • Bu nedenle tüm kalın barsak polipleri zorluk veya risk olmadıkça çıkartılmalıdırlar.
 • Çapı 2 cm den büyük ve düzgün yüzeyli olup; kolonoskopik polipektomi yapılamayan hastalarda veya kolonoskopun polipin daha ötesine geçmediği olgularda rezeksiyon gerekmektedir.
 • Sapsız polipler bile 2 cm çapı aşmamışlarsa tek bir kerede çıkarılabilirler. Daha büyük sapsız polipler birkaç seansta çıkarılabilirler, ancak her biyopsi sonrası çıkan tüm parçalar patolojik olarak dikkatle incelenmelidirler.
 • Çok küçük polipler ve İBH da oluşan psödopolipler dışında tüm polipler çıkarılmalı ve histopatolojik inceleme yapılmalı.
 • Poliplerin % 95’i kolonoskopik olarak çıkarılabilir.
 • Çok büyük -invajinasyona neden olan polipler cerrahi olarak çıkarılırlar.

Doç. Dr. Murat ÇAKIR Tedavi

Doç. Dr. Murat ÇAKIR Tedavi

T

Polipektominin Komplikasyonları:

 • Kanama: %1-3 arasında görülür ve tüm endoskopik komplikasyonların %24 sini oluşturur.
 • Delinme: Tanı amaçlı ise %1-tedavi amaçlı ise % 3 delinme olur.
 • Gaz patlama riski: Mannitol gibi maddelerle kolon hazırlığı veya barsak bakterilerince üretilen H ve metan gazı sebep olur.
 • Transmural Yanıklar (post-polipektomi koagulasyon sendromu):
 • Endoskopik telin sıkışması
 • Endoskopinin dolanması

Ameliyat Kararı

 • Kolonoskopik olarak ulaşılamayan polibe
 • 2cm’den büyük
 • Tekrarlayan kolonoskopiler başarısız
 • Semptomatik
 • NOT: HEPSİ CERRAHİ ile olur.

Polipektomi sonrası ameliyat kararı

 • Sınıra uzaklık <2mm
 • İndifferansiye kanser
 • Lenfovasküler invazyon
 • Piecemeal polipektomi
 • Hastanın durumu
 • NOT: HEPSİ CERRAHİ ile olur.

Invazif Karsinoma içeren polip

 • >2mm cerrahi sınır
 • Orta ve iyi diferansiye kanser
 • Lenfovasküler invazyon olmaması
 • NOT: Polipektomi yeterli

KUDO (sapsız poliplerde)

 • 1. Supmukozanın 1/3 üst kısmında: endoskopik eksizyon
 • 2. Supmukozanın 1/3 orta kısmında: endoskopik eksizyon
 • 3. Supmukozanın 1/3 alt kısmında: onkolojik eksizyon

Adenonlar için Polipektomi Sonrası Takip:

Benign polipektomi sonrası takip kolonoskopi 3 yıl sonra yapılmalı.

 • Çok sayıda adanomu olan ve endoskopik olarak temizlendiyse, aile hikayesi varsa ve 0,5cm’den büyükse 3 yılda bir kolonoskopi yapılmalı.

Malign polipektomi sonrası takip kolonoskopi

 • 1-3 yıl 3-6 ay
 • 3-5 yıl 1 yıllık
 • 5 yıl ve sonrası için 3 yılda bir

Rekürrens yönünden düşük risk taşıyanlar

 • Tek adenom,
 • Çapın 1 cm den küçük olması,
 • Saplı polip olması,
 • Tubuler histoloji,
 • Hafif displazi.

Rekürrens yönünden yüksek risk taşıyanlar ise ;

 • Multipl adenomlar,
 • 1 cm çaptan büyük olanlar,
 • Sapsız olanlar,
 • Villöz yapıda olanlar,
 • Şiddetli displazi,
 • Birlikte karsinoması olanlar,
 • İleri yaş,
 • Erkek cinsi.