Tanım

 • Divertikül kalın barsak duvarının zayıf bir bölgesinden dışa doğru uzanım gösteren kese ya da cep olarak tanımlanabilir.
 • Genellikle cepleşme barsak duvarında bulunan kas tabakalarının arasından bir fıtıklaşma şeklinde olur.
 • Dolayısıyla divertikül kas tabakası içermez ve duvarı normal kalın barsağa göre daha zayıftır.
 • Kolonun divertiküler hastalığı terimi divertikül ile birlikte giden ve komplikasyonları da içeren tüm klinik spektrumu tanımlamak için kullanılmakta.
 • Divertikülozis: kolonda çok sayıda divertikül olmasıdır.
 • Daha önceleri bu tabir asemptomatik divertiküller için kullanılırken şimdileri hafif semptomatik ve komplike olmayan divertikülleride kapsamaktadır.

Tipleri

 • Tüm katları içerir.
 • Nadirdir
 • Çekum ve sağ kolonda sık
 • Konjenitaldir
 • Gençlerde görülür

 • Mukoza ve submukoza fıtıklaşır (pulsiyon)
 • Sık görülür
 • Edinseldir
 • Sigmoid kolon %95
 • Tüm kolon %7-16

Tarihçesi

 • İlk kez literatürde (1700) tanımladı.
 • Graser (1899) Peridivertikülit tanımını kullandı.

Epidemiyoloji

 • Divertikülozis gelişmiş batı toplumlarında sık görülür.
 • İnsidansı %5-45 (ortalama%10) arasındadır.
 • Yaş ile birlikte divertiküler hastalığın insidansı artar.
 • 35 yaş altı çok nadir ve bu yaş sonrası sıklığı artar.
 • İleriki yaşlarda divertiküllerin sayısı ve büyüklükleri artar.
 • Kadınlar ve erkeklerde hemen hemen eşit sıklıktadır.

Yaş sıklık oranı

 • 30-40 ‘lı yaşlarda———–> %10
 • 50-60’lı yaşlarda————> %20-35
 • 80’li yaşlarda—————-> %80

Divertikülü olan hastaların:

 • %4-5’inde (klinik olarak saptanmış olanların %20) komplikasyon gelişir.
 • %1-2’sinde hastaneye yatması gerekir.
 • %0-5 inde cerrahi gerekir.
 • Divertiküllerin boyutları genellikle 1-5 mm
 • Literatürde en büyüğü 29 cm.
 • Dev divertiküllerde (perferasyon, obstrüksiyon, torsiyon) cerrahi endikedir.
 • Divertiküler hastalığı en sık sigmoid kolonda oluşur (%80-95).
 • Daha sonra en sık inen kolonda ve diğerlerinde yerleşim gösterir.

Etiyoloji

 • Liften fakir (posasız) diyet alışkanlığı
 • Kollajen doku hastalıkları (Marfan ve Ehler Danlos sendromları)
 • Polikistik böbrek hastalıkları (Perferasyon sıktır)

Patofizyolojisi

Divertikül oluşumu patogenezinde iki majör faktör suçlanmıştır.

 • Kolon lümeni ile periton boşluğu arasındaki fark
 • Barsak duvarındaki zayıf bölge
 • Yaşlanma ile kolon duvarındaki kollajen yapıları zayıflar ve divertikül oluşumuna neden olur.
 • Alınan besinler içinde bulunan lifli gıdaların ve suyun az olması besinlerin ileri hareketini yavaşlatır ve barsaklarda ileri itim kuvvetinin artmasını neden olur.
 • Bu durum barsak içi basıncı artırarak, barsakta zamanla zayıf noktaların oluşmasını sağlar.
 • Bu bölgelerden barsak duvarı keseler halinde dışarı çıkar.

Klinik

 • Divertiküler hastalık asemptomatik veya komplikasyonlu ya da komplikasyonsuz semptomatik olabilir.
 • DH çoğu kişide belirti vermez (asemptomatik %80)

Noninflamatuvar divertiküler hastalık

 • Divertikülütün aksine semptomlar kronik ve sinsidir
 • Sol alt kadranda ağrı (ağrı-kramp)
 • Barsak alışkanlığında değişme
 • İshal ve kabızlık
 • Makattan kanama
 • Ateş ve lökositoz olmaz
 • Semptomlar kolonun hiperaktivasyonu ve segmentasyonuna bağlıdır.
 • Karın sol alt kadranda duyarlılık ve bazen ele gelen sigmoid kolon segmenti saptanabilir.
 • Rebaunt, defans gibi periton irritasyon bulgusu yoktur.

Divertikülit Ostium kapanır mukoza çatlar enfeksiyon %10’dan azında gelişir.

Bunların %50’sinde tek atak %25’inde ikinci atak

Radyolojik Tetkikler


Direk batın grafisi:

 • Perferasyonda serbest hava (%32), obstruksiyonda hava sıvı seviyesi

Baryumlu kolongrafisi:

 • Kalın barsağa kontrast madde verilerek divertiküllerin içini doldurması sağlanarak tanıya gidilir.
 • Burada görülen bulgular divertikül yapıları, tıkanıklıklar ve fistül oluşumlarıdır.
 • Bazen tanıda yetersiz kalabilir (ileri tetkikler gerekebilir).

Anjiografi:

 • Arteriografi adı verilen ve damar içine kontrast madde verilerek çekilen filmde eğer kanama miktarı yeterli ise kanama odağı tespit edilebilir.

 • Kramp tarzında ağrı
 • Lokal hassasiyet
 • Ateş
 • Lokositoz

 • Mesane, uterus, overler ve ince barsağı etkiler
 • Obstruksiyon (perikolik, fibrozis)
 • Yavaş perferasyon (kronik abse)
 • Lokalize abse-fistül (kolovezikal, kolovajinal, koloenterik, kolouterin)
 • Serbest perferasyon
 • Kolovezikal fistül (pnömotori %85)

 • Divertiküler hastalık sıklıkla rutin incelemeler sırasında saptanır.
 • Acil durumlarda ise hastalık tanısını koymak için öncelikle hastalıktan şüphelenilmeli ve ayırıcı tanısı iyi yapılmalıdır.
  a) Radyolojik tetkikler
  b) Kolonoskopi
  c) Ultrasound ve bilgisayarlı tomografi

Kolonoskopi

 • Divertikül yapıları endoskopik yöntem ile rahatlıkla tanımlanabilir.
 • Divertikülit atağının akut döneminde endoskopiden kaçınılmalıdır.
  * Çünkü inflame olan barsak duvarı travmaya aşırı derecede hassastır. 
 • Kolonoskopi ve kolon grafisi akut ataktan 2 ay sonra yapılır.
 • Kolonoskopi akut ataktan sonra striktür değerlendirilmesi ve adenomkanser ayrımı için yapılır.
 • Kolonoskopi kanamanın tespitinde, tedavisinde ve divertiküler hastalığın gösterilmesinde yararlıdır.

Ultrasound ve Bilgisayarlı Tomografi

 • Geçmişte sadece divertikülosis komplikasyonlarının tespitinde kullanılan bu cihazlar günümüzde tedaviye yardımcı olarak ( abse boşaltılması ve örneklemesi) daha az cerrahi girişim yapılmasını sağlamaktadırlar.

Laparatomi-Laparaskopi

 • Sigmoiddeki inflamasyonu gösterir
 • Tanıda şüphe varsa aydınlatmak için

Tedavi

 • Divertikülosis belirti vermeden hiçbir zaman medikal ya da cerrahi tedaviye ihtiyaç göstermez.
 • Hastaların klinik durumlarına göre tedavi belirlenir.

Divertikülosisin Tedavisi

 • Divertikülosisi ve fonksiyonel belirtileri olan inflamasyonu olmayan hastaların tedavisinde yüksek lifli beslenme sağlanır.
 • Selüloz, hemisellüloz, pektin, sindirilemeyen polisakkaritler, bitki sakızları, alginat gibi maddeler su tutucu ve taşıyıcısıdırlar.
 • Hepsinin ortak özellikleri su ile şişerek barsakta hacmi artırırlar ve dışkının yumuşak olmasını sağlarlar.
 • Bu sayede barsak içi basınç azalır ve barsaktan dışkının geçiş zamanı kısalır.
 • Ek olarak kepekli ürünler, sebzeler, patates, salata, meyve ve kabuklu yiyeceklerde lif açısından zengindirler.
 • Bu gıdaların yanı sıra yeterli miktarda günlük sıvı gıda alımı da sağlanmalıdır.
 • Aksi takdirde barsak içeriğinin yoğunluğu artarak buda barsak içi basıncın artmasına neden olacaktır.
 • Kahve, maden suyu ve meyve suları dışkılamayı uyarırlarken siyah çay, kakao ve kırmızı şarap kabızlığı artırır.
 • Doğal besinlerin yanında ilaç firmalarının da üretip piyasaya sunduğu lif içeren gıda katkılarıda bu hastalar için kullanılabilir.
 • Egzersizler
 • Barsak boşaltımı eğitimi
 • Stres ve anksiyeteden uzaklaşma
 • Sürekli kullanılan ilaçların yan etkileri
 • Yaşamsal rutinden zorunlu sapmalar (gebelik, seyahat) barsak alışkanlığını etkileyen faktörlerdir.
 • Bu tür hastalara spazm giderici ajanlar ve ağrı kesiciler kısa süreli destek amacı ile kullanılabilir.

Divertikülit Tedavisi

 • Komplike olmamış divertikülitisler medikal olarak tedavi edilirler.
 • Çoğu hasta bu şekilde tedaviden fayda görür.
 • Akut komplike olmuş hastalar hastaneye yatırılarak genel durumu yakından takip edilerek tedavi altına alınırlar.
 • İlk aşamada ağızdan beslenme kesilir damar yolu ile beslenme ve sıvı tedavisinin yanına antibiyoterapisi düzenlenir.
 • Gerekli görüldüğü takdirde ağrı kesici ve spazm giderici ilaçlar kısa süreli olarak verilir.
 • Tedavi ile hastaların büyük çoğunluğunda belirtiler geriler.
 • Düzenli tekrarlayan fizik muayene, laboratuvar ve ultrason takipleri yapılır.
 • Bu sayede gelişebilecek komplikasyonları erken dönemde tespit edilir.
 • Genel durumu düzelen hastalara aşamalı olarak sıvı diyeti ağızdan verilir.
 • Özellikle üst sindirim sisteminde emilen gıdalar ile diyete başlanır.
 • Ağızdan beslenmeyi tolere eden hastalara yüksek lifli diyetler veya bulk formül ilaçlar ile lif alması sağlanır.
 • Bununla birlikte bir kısım hastada belirtiler ilerler ve cerrahi tedavi gerektirir.

Divertikülitin Cerrahi Tedavisi

 • Fistül gelişen ve barsak kanseri dışlanamayan tıkanıklığı olan hastalarda ayırıcı tanısı yapılarak tedavileri düzenlenmeli.
 • Akut inflamasyonda antibiyotik tedavisine yanıtsızlık, tekrarlayan divertikülitis atakları, kanama atakları ve idrarda yanma gibi fistül belirtileri cerrahi müdahaleyi gerektir.
 • Kural olarak bir yıl içinde iki divertikülitis atağı ya da üç yılda üç atak geçirenler cerrahi tedaviye alınarak inflame barsak kısmının çıkartılmasını önerilir.
 • Hastaların ameliyat olma kararları kendilerine ait olmalıdır.
 • Klinik muayene ve tetkiklerle hastaların cerrahi risklerinin önceden bilinerek azaltılmaya çalışılması ve ardından gelen uygun zamanda ameliyat kararı cerrahi tedavinin başarısını artırır.
 • Akut divertikülit tanısı konduğunda her zaman acil cerrahi girişim gerektirmeyen akut batın sendromlarından birisidir.
 • Peritonit bulguları, septik şok, direk grafide serbest hava, kontraslı grafide periton içine kaçak gösterilmesi acil cerrahi girişim endikasyonudur.

Komplikasyon

 • Perferasyon-İntraabdominal abse
 • Fistül
 • Barsak tıkanıklığı
 • Yaygın peritonit
 • Kanama

Divertikül kanaması

 • Kolonun marjinal arterinin intramural dallarından birinin (vasa recti) divertikül kubbesinden veya boyun kısmında asimetrik rüptürü ile oluşur (fekal travma).
 • Divertiküler hastalıkta tüm vakaların %3-5’i kanar.
 • Ani başlar.
 • Şiddetli ve masiftir: %99– 4 üniteden az kan transfüzyonuna ihtiyaç vardır.
 • Kırmızı renklidir.
 • Spontan durur (%80).
 • %20-25 ‘i yeniden kanar.
 • İkinci kanamadan sonra tekrar kanama riski %50’lere ulaşır.
 • Arteriyel yapıda intimal yapıda kalınlaşma, mediada incelme, ve internal elastik laminada parçalanma gibi değişiklikler olur.
 • Sürekli kronik irritasyon divertikül içerisinde kanama neden olur.
 • Kolonoskopide pigmente çıkıntı (sentinel pıhtı) yeniden kanama riski yüksektir.

Divertikül kanamasında Tedavi

 • Kolonoskopik tedavi
 • Anjiyografi (embolizasyon- vazopressin infüzyon)
 • Cerrahi tedavi